[FX: Entirely involuntary shudder]

Jayzus. I think I just pulled something.